PL EN ES
GoodLifeRegulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu.
2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://www.testosobowosci.eu/1/regulamin.
3. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
4. Administratorem i właścicielem serwisu jest firma Goodlife  Polska.
5. Usługa przeznaczona jest dla obywateli każdego kraju, którzy  posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z Serwisu i jego Usług.

II. DEFINICJE
 
1. Regulamin - niniejszy dokument
2. Administrator – firma Goodlife  Polska
3. Serwis - internetowy serwis www o profilu informacyjno-edukacyjnym, działający pod adresem internetowym www.testosobowosci.eu
4. Użytkownik - każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z treści i/lub usług oferowanych w Serwisie.
5. Partner Goodlife – Użytkownik  korzystający i polecający Usługi  Serwisu.
6. Usługa - usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikom  wyników testów opublikowanych w Serwisie.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 

 


1. Celem Serwisu jest przekazywanie ogólnych informacji dotyczących typu charakteru Użytkownika i możliwości jego zmiany poprzez rozwój pozytywnych cech charakteru.
2. Administrator Serwisu dokonał wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wartościowe dla odbiorcy.
3. Informacje dla Użytkowników  są  przygotowywane  przez system indywidualnie, na podstawie udzielonych odpowiedzi.
4.Użytkownik, który po wykonaniu Testu zauważa w sobie przewagę pozytywnych cech charakteru ma możliwość dołączenia do Gry w Życie jako Partner  Goodlife.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez testosobowosci.eu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od testosobowosci.eu i ich partnerów biznesowych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie.
6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego lub telefonu z przeglądarką internetową.
 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 
1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swojego zobowiązania tylko w granicach odpowiedzialności za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność Administratora w pozostałym zakresie jest wyłączona.
2. Informacje otrzymane w trakcie korzystania z Usługi nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora i osób działających na jego zlecenie. Ze względu na specyfikę Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie. Serwis nie może być traktowany jako źródło wiążącej wiedzy.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora oraz za inne problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Administratora, w szczególności wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez Użytkowników  niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego wyłączenia serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym  Użytkowników.
 

V. REKLAMACJE
 

1. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail webmaster@goodlife.com.pl

VI. PRAWA AUTORSKIE

 

 


1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, logotyp i inne materiały dostępne w serwisie, jak również szata graficzna serwisu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


1. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
2. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo wiążącej Użytkowników interpretacji niniejszego Regulaminu.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20.05.2011


Copyright 2011 TestOsobowosci.eu  Wszystkie prawa zastrzeżone.